Get Adobe Flash player

Who's Online

We have 4 guests and no members online

Visitors Counter

036594
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
79
52
568
35172
2149
2098
36594

Your IP: 54.211.76.100
Server Time: 2015-01-25 17:15:02

Featured Contents

ขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายร่วมฟังธรรมบรรยาย, ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ประจำวันอาทิตย์ ตลอดไตรมาส พ.ศ. ๒๕๕๖ ชาวพุทธที่สมบูรณ์แบบ พึงสั่งสมอบรมคุณธรรม ๔ ประการ คือ ๑. สัปปุริสะสังเสวะ คบหาคนดี ๒. ฟังธรรม ๓. ไตร่ตรองด้วยปัญญา ๔. ลงมือปฏิบัติธรรม เพื่อการเข้าถึงความเป็นพระโสดาบัน ผู้เข้าถึงกระแสพระนิพพานเบื้องต้น และปิดประตูอบายภูมิได้อย่างเด็ดขาด

ตารางบรรยายธรรมประจำวันอาทิตย์ตลอดพรรษา

สิงหาคม-กันยายน-ตุลาคม

**********

วัน/เดือน/ปี องค์บรรยาย เรื่องบรรยาย
วันอาทิตย์ ที่ ๔ ส.ค. ๒๕๕๖ พระมหาชินพัฒน์ ชาติที่ ๑ เพื่อบำเพ็ญเนกขัมมบารมี - เตมียชาดก
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๖ พระมหาวิเชียร ทำบุญประจำเดือน “งานวันแม่”
วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๕๖ พระมหามานะ ชาติที่ ๒ เพื่อบำเพ็ญวิริยบารมี - มหาชนกชาดก
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๖ พระอาจารย์พิสิษฐ์ ชาติที่ ๓ เพื่อบำเพ็ญเมตตาบารมี - สุวรรณสามชาดก
วันอาทิตย์ ที่ ๑ ก.ย. ๒๕๕๖ พระมหาชินพัฒน์ ชาติที่ ๔ เพื่อบำเพ็ญอธิษฐานบารมี - เนมิราชชาดก
วันอาทิตย์ที่ ๘ ก.ย. ๒๕๕๖ พระมหาเคน ชาติที่ ๕ เพื่อบำเพ็ญปัญญาบารมี - มโหสถชาดก
วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๖ พระมหามานะ ชาติที่ ๖ เพื่อบำเพ็ญสีลบารมี - ภูริทัตตชาดก
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๖ คณะสงฆ์วัดวิมุตตยาราม ทำบุญประจำเดือนสารท “เทศน์มหาชาติ”
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๖ พระมหาเคน ชาติที่ ๗ เพื่อบำเพ็ญขันติบารมี - จันทกุมารชาดก
วันอาทิตย์ ที่ ๖ ต.ค. ๒๕๕๖ พระมหาวิเชียร ชาติที่ ๘ เพื่อบำเพ็ญอุเบกขาบารมี - นารทชาดก
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๖ พระอาจารย์พิสิษฐ์ ชาติที่ ๙ เพื่อบำเพ็ญสัจจบารมี-วิธุรชาดก 
วันอาทิตย์ ที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๕๖ พระมหาชินพัฒน์ ทำบุญวันออกพรรษา ตักบาตร เทโวฯ

วุฒิธรรม แปลว่า ธรรมเป็นเครื่องเจริญ หรือธรรมที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม เป็นหลักธรรมที่เกื้อกูลต่อการศึกษาเพื่อพัฒนาปัญญาให้เจริญขึ้น 
วุฒิธรรมประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ คือ

๑. สัปปุริสสังเสวะ (คบสัตบุรุษ) หมายถึง “หาครูดีให้พบ”การเลือกครูดีนั้น ต้องพิจารณา 2 เรื่องใหญ่เป็นสำคัญ คือ ต้องพิจารณาจากการมีความรู้จริงและการมีนิสัยดีจริง เราจึงจะแน่ใจได้ว่าท่านจะสามารถสอนได้จริงทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพราะครูคือต้นแบบ และต้นแบบเป็นสิ่งสำคัญ 

๒. สัทธัมมัสสวนะ (ฟังธรรม) หมายถึง “ฟังคำครูให้ชัด”เมื่อเราได้พบครูดีแล้ว สิ่งสำคัญอันดับที่สองก็คือ ต้องฟังคำครูให้เข้าใจ อย่าให้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนเพี้ยนความหมาย ฟังแล้วต้องได้ “คำจำกัดความ” ของเรื่องนั้นๆ ออกมาอย่างชัดเจนการให้คำจำกัดความ คือ การกำหนดความหมายที่ถูกต้องและชัดเจน ทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ เพื่อให้ครูและนักเรียน เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน วิธีการหาคำจำกัดความแบบง่ายๆ ก็คือ การตั้งคำถามในเรื่องที่เรียนด้วยคำว่า “อะไร”

๓. โยนิโสมนสิการะ (ตริตรองธรรม) หมายถึง “ตรองคำครูให้ลึก”เมื่อเราได้พบครูดีแล้ว ได้ฟังคำครูชัดเจนแล้ว แต่จะเข้าใจความรู้ของครูได้ลึกซึ้งมากน้อยแค่ไหน ก็อยู่ที่การนำความรู้กลับมาไตร่ตรองให้ลึกซึ้ง การตรองคำครูให้ลึก คือ การไตร่ตรองให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องถึงวัตถุประสงค์ของธรรมะในเรื่องนั้นๆ วิธีการหาวัตถุประสงค์ก็ทำได้ง่ายๆ ด้วยการตั้งคำถามว่า “ทำไม”

๔. ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ (ปฏิบัติสมควรแก่ธรรม) หมายถึง “ทำตามครูให้ครบ”เมื่อเราหาครูดีพบแล้ว ฟังคำครูชัดเจนแล้ว ตรองคำครูอย่างลึกซึ้งแล้ว สิ่งที่ต้องทำให้ได้ก็คือ ต้องปฏิบัติจริงให้ได้เหมือนครู คนที่ได้ครูดีแล้วเอาดีไม่ได้ก็เป็นเพราะ “ทำตามคำครูไม่ครบ” เพราะถ้าทำครบ ผลงานก็ต้องออกมาดีเหมือนที่ครูทำ วิธีการที่จะทำตามคำครูได้ครบนั้น มีทางเดียว ก็คือ ต้องรับเอานิสัยที่ดีของครูมาเป็นนิสัยของตนให้ได้ ยิ่งถ้าเป็นเรื่องการเรียนธรรมะด้วยแล้ว ต้องเอานิสัยทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันในการทำความดีตามอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

จะเห็นได้ว่า “วุฒิธรรม ๔ ประการ” คือขุมทรัพย์ทางปัญญาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมอบไว้ให้แก่พวกเรา เพื่อเป็นหลักในการเรียนรู้วิชาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทั้งทางโลกและทางธรรม ขอเพียงแต่พวกเราตั้งใจศึกษาให้ครบทั้งอะไร ทำไม อย่างไร และผลเป็นอย่างไร แล้วลงมือปฏิบัติอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน แล้วความสุขและความเจริญในชีวิตย่อมบังเกิดขึ้นตามมาทันที

Contribute!
Call Send SMS Add to Skype You'll need Skype CreditFree via Skype Call Send SMS Add to Skype You'll need Skype CreditFree via Skype